Forskningsdata och bibliotekarien: En autoetnografisk studie av Göteborgs universitetsbiblioteks deltagande i pilotprojektet BAS16

Daniela Deldén, Stina Högvik Hansson, Lena Ivarsson, Christian Kleinhenz

Sammanfattning


Göteborgs universitetsbibliotek deltog under 2016 i pilotprojektet Bibliotek-Arkiv-SND 2016, BAS16. Syftet med pilotprojektet var att bygga upp lokala stödenheter för att stödja forskarna i deras hantering av forskningsdata. I den här artikeln har vi, fyra bibliotekarier som deltog i BAS16, med hjälp av en autoetnografisk metod analyserat och reflekterat över våra egna erfarenheter under pilotprojektet. Vi drar slutsatsen att biblioteket genom sin närhet till forskarna och med sina kunskaper inom open access och metadata skulle kunna stå för utbildningsinsatser på doktorandutbildningen samt kunna erbjuda support kring datahanteringsplan och tillgängliggörande av forskningsdata. För att det ska vara genomförbart krävs en tydlig samordning både nationellt och på det enskilda lärosätet.

Fulltext:

PDF