Höstkonferens 2000

Konferensen hölls 16-17 november 2000 med rubriken: Ständiga sökare - utmaningar för informationsspecialister

IKonferensen kretsade kring två teman:   

  • Sökprocessen - teorier, tankar, trender och tekniker
  • Informationsspecialister på nya vägar

infostrateg, underhållning, Bodil Jönsson, vidvinkel, lust, RDF, produktpresentationer, språkteknologi, livslångt lärande, diskussioner, god mat & dryck, Anne Goulding, attityder, workshop, digitala bibliotek, mingel, fokus

Anne Goulding, Department of Information Science Loughborough University

Findings on librarians attitudes, characteristics and skills

Loughborough University Abstract Considerable concern relating to information and library studies students' personal skills has been expressed over the years. The library and information profession demands positive, personable, vigorous individuals who will take services and the profession forward. Previous studies have suggested, however, that many students graduating with information degrees lack the necessary personal qualities to prosper in the fast-changing information environment. This paper reports the results of a British Library Research and Innovation-funded project which investigated the requirements of library and information employers as regards the personality of the people they recruit from departments of ILS using a national mail survey and follow-up interviews with managers. Following on from this, the extent to which students of ILS in the UK conform to the needs of the profession was studied by undertaking personality tests in departments of ILS.

The paper will discuss:

  • the nature of people likely to be successful in the information profession as defined by library and information service employers, including consideration of wheth
  • different attributes are required for different sectors of the profession;
  • the personal characteristics of ILS students as evidenced through personality tests;
  • the attributes desired by library and information service employers with those displayed by ILS students;
  • the implications of the findings for recruitment processes and the education and development of the profession.

Marie Bergholm & Jing Guan Pirie

Librarians rule - utveckla din yrkesroll

Målsättningen med vår workshop är att du som deltagare får möjlighet att

  • reflektera över din yrkesroll
  • vidga ditt perspektiv på utveckling i ditt yrke
  • inspireras till nya steg.

Under workshopens två timmar kommer du som deltagare att vara aktiv genom t ex reflektionsövningar, dialog med andra deltagare och brainstorming. Vår erfarenhet är att du som deltagare får mest ut av en workshop när du aktiveras med bra frågor för att sedan fånga upp de lösningar och idéer som du redan bär med dig, kanske utan att du varit medveten om dem.

Marie Bergholm är civilekonom och psykosyntesterapeut. Hon arbetar med Livs- och Karriärplaneringsfrågor som konsult i ComCare AB och på Handelshögskolan i Stockholm där hon för två år sedan startade ett Karriärrådgivningscenter.

Jing Guan Pirie fokuserar på fysiskt och psykiskt välmående som lärare och doktorand i "Life & Work Balance" på Handelshögskolan i Stockholm, lärare i Astanga Yoga, samt som konsult i Jing Guan Pirie EF.

Agneta Lantz, Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik, Linköpings universitetsbibliotek

Informationskompetens för livslångt lärande

Föredraget fokuserar på kunskap och lärande i informationssamhället.

Utifrån en kortfattad analys av den strategiska resurs som information och kunskap utgör i vårt moderna samhälle med nya krav i arbetslivet och nya utbildningsbehov betonas informationskompetens som en väsentlig beredskapsgrund för självstyrt livslångt lärande. Informationskompetens ses som ett nyckelmål för såväl den grundläggande som den högre utbildningen. Informationskompetensens komponenter och lärprocesser behandlas.

Innehållet kretsar vidare kring bibliotekens och bibliotekariernas pedagogiska roll och vikten av att utveckla densamma. Hur bör framtidens användarutbildning formas för att infria målsättningen informationskompetenta studenter? Vad innebär det för bibliotekariens roll? Den pedagogiska utmaningen handlar om att reflektera över och förstå det förflutna, rannsaka och utmana nuet, och skapa framtiden. Vikten av pedagogiska perspektiv och metoder som främjar utvecklandet av informationskompetens betonas. Sambandet mellan kunskapssyn, undervisning och lärande berörs. En förnyad användarutbildning måste innebära en förskjutning från undervisning till lärande! För bibliotekarier och lärare handlar det om att axla ett gemensamt ansvar för studenternas lärande! Denna förändringsprocess kräver stöd- och kompetensutvecklingsinsatser.